Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

02Tháng chín2014

Nghị định

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Decree No. 15/2013/ND-CP dated February 6, 2013 of the Government on quality management of construction works Decree No. 15/2013/ND-CP dated February 6, 2013 of the Government on quality management of construction works

Date added: 07/21/2013
Date modified: 07/21/2013
Filesize: 114 kB
Downloads: 13

decree_209-_16-12-2004-quality_management_of_construction_works. decree_209-_16-12-2004-quality_management_of_construction_works.

hot!
Date added: 12/16/2004
Date modified: 11/02/2011
Filesize: 255.5 kB
Downloads: 128
Quản lý chất lượng công trình xây dựng-Quality management of construction works.

decree_49-18-4-2008-amending_and_supplementing_a_number_of_articles_of_the_government’s_decree_no._209 decree_49-18-4-2008-amending_and_supplementing_a_number_of_articles_of_the_government’s_decree_no._209

hot!
Date added: 04/18/2008
Date modified: 11/02/2011
Filesize: Empty
Downloads: 123
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng- AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT'S DECREE No. 209/2004/ND-CP OF DECEMBER 16, 2004, ON QUALITY MANAGEMENT OF CONSTRUCTION WORKS

Nghị quyết số 18/2009/NQ-CP ngày 20-4-2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào Nghị quyết số 18/2009/NQ-CP ngày 20-4-2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 103 kB
Downloads: 56

Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Nghị định số 03/2013/NĐ-CP ngày 04/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 49/2010/NQ-QH ngày 9-6-2010 về Dự án quan trọng quốc gia Nghị định số 03/2013/NĐ-CP ngày 04/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 49/2010/NQ-QH ngày 9-6-2010 về Dự án quan trọng quốc gia

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 547.81 kB
Downloads: 18

Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định quản lý và sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định quản lý và sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 1.4 MB
Downloads: 0

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06-11-2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin  sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06-11-2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 377 kB
Downloads: 52

Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17-8-2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17-8-2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 154 kB
Downloads: 50

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-02-2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-02-2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 177 kB
Downloads: 54

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 1.29 MB
Downloads: 0

Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08-4-2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08-4-2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

Date added: 04/08/2004
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 124 kB
Downloads: 52

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14-12-2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14-12-2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 174 kB
Downloads: 86

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06-12-2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06-12-2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 109.5 kB
Downloads: 3

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Date added: 02/12/2009
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 389 kB
Downloads: 95

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01-8-2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01-8-2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 414.5 kB
Downloads: 61

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31-12-2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31-12-2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 234.5 kB
Downloads: 45

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Date added: 02/20/2013
Date modified: 02/20/2013
Filesize: 308 kB
Downloads: 8

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/22/2013
Filesize: 308 kB
Downloads: 6

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng-bản tiếng Anh/Decree No. 15/2013/ND-CP dated February 6, 2013 of the Government on quality management of construction works Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng-bản tiếng Anh/Decree No. 15/2013/ND-CP dated February 6, 2013 of the Government on quality management of construction works

Date added: 11/30/-1
Date modified: 07/19/2013
Filesize: 114 kB
Downloads: 1

Decree No. 15/2013/ND-CP dated February 6, 2013 of the Government on quality management of construction works

Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24-12-2003 của Chính phủ về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguonf tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24-12-2003 của Chính phủ về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguonf tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

Date added: 12/24/2003
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 65.5 kB
Downloads: 68

Quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

Nghị định số 169/2003/NĐ-CP ngày 24-12-2003 của Chính phủ về an toàn điện Nghị định số 169/2003/NĐ-CP ngày 24-12-2003 của Chính phủ về an toàn điện

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 112 kB
Downloads: 61

Về an toàn điện

Nghị định số 171/2003/NĐ-CP ngày 26-12-2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Đê điều Nghị định số 171/2003/NĐ-CP ngày 26-12-2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Đê điều

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 96.5 kB
Downloads: 79

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Đê điều

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20-02-2006 của Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ XUẤT XỨ HÀNG HOÁ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20-02-2006 của Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ XUẤT XỨ HÀNG HOÁ

Date added: 02/20/2006
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 72.5 kB
Downloads: 68

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ XUẤT XỨ HÀNG HOÁ

Nghị định số 209/2004/ND-CP ngày 16/12/004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 209/2004/ND-CP ngày 16/12/004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

hot!
Date added: 12/16/2004
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 447.5 kB
Downloads: 130

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27-02-2009 của Chính phủ Quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27-02-2009 của Chính phủ Quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 259.5 kB
Downloads: 58

Quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật , quản lý phát triển nhà và công sở

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14-3-2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14-3-2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 328 kB
Downloads: 55

Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04-4-2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Phòng cháy và chữa cháy Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04-4-2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 560 kB
Downloads: 63

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25-3-2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Thanh tra Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25-3-2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 144 kB
Downloads: 55

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2012/NĐ-CP NGÀY 22/5/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2006/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2012/NĐ-CP NGÀY 22/5/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2006/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Date added: 07/21/2013
Date modified: 07/21/2013
Filesize: 104 kB
Downloads: 2

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18-4-2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/ 2004  của Chính phủ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18-4-2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/ 2004 của Chính phủ

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 182 kB
Downloads: 83

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19-5-2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của  Pháp lệnh Giám định tư pháp Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19-5-2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 120 kB
Downloads: 53

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp

Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 06-6-2005 của Chính phủ Về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 06-6-2005 của Chính phủ Về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 92 kB
Downloads: 71

Về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 355 kB
Downloads: 53

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25-7-2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Vi Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25-7-2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Vi

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 122 kB
Downloads: 51

Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07-5-2007 của Chính phủ Về quản lý an toàn đập Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07-5-2007 của Chính phủ Về quản lý an toàn đập

Date added: 11/30/-1
Date modified: 02/19/2013
Filesize: 200 kB
Downloads: 74

Về quản lý an toàn đập